Tổng cục Thể dục Thể thao: Ông Lê Hoài Anh chấp nhận bỏ biên chế nhà nước để ở lại hẳn VFF