Tôi vẫn hát: TT Trump: Triều Tiên muốn dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận nhưng chúng tôi không làm được