tình yêu kiểu bao bọc: Tình yêu kiểu 'bao bọc' thường tạo ra những con người 'vô ơn': Cách thương yêu đúng đắn nhất là nên 'bớt yêu đi'