tin doanh nghiệp: Chủ tịch Hòa Bình thông tin có âm mưu phá cổ phiếu của doanh nghiệp