Bảo vệ người tiêu dùng


;
} else if (rand == 0 || rand == 6 || rand == 7 || rand == 8) {