Kinh tế
  • Nhiều doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng để mất vốn chủ sở hữu

    Nhiều doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng để mất vốn chủ sở hữu

    Trong khi nhiều doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng vẫn chưa hoàn thành thoái vốn đầu tư, chưa giảm tỷ lệ đầu tư theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt thì không ít công ty khác lại xảy ra tình trạng mất vốn chủ sở hữu, hoặc để xảy ra tình trạng nợ phải thu tồn đọng, nợ phải thu khó đòi…

  • Thứ trưởng Kim Thoa sở hữu tài sản "khủng": Cần làm rõ kẽ hở từ đâu

    Thứ trưởng Kim Thoa sở hữu tài sản "khủng": Cần làm rõ kẽ hở từ đâu

    “Vấn đề ở đây không phải do cơ chế mà là do con người. Tại sao người khác không có mà bà Hồ Thị Kim Thoa lại có? Từ một giám đốc nhà máy lên, khi cổ phần hóa, người ta mua đi bán lại và thu gom. Xoay quanh việc này, cần phải rà soát, xem kẽ hở ở đâu”...