hi tech: Ông Nguyễn Tử Quảng chia sẻ về bảo mật tại Tech Awards