Video

Video Ùn tắc giao thông ở Sài Gòn và Hà Nội đang thế nào?

6 tháng đầu năm, tình hình ùn tắc giao thông tăng mạnh có xu hướng mở rộng về không gian và kéo dài về thời gian.