tiểu học An Thượng: Có hộ khẩu thường trú vẫn bị từ chối nhận học lớp 1