tiết kiệm: Bộ Công an có phương án bỏ sổ hộ khẩu, tiết kiệm 1.600 tỉ đồng/năm