Tiền tiết kiệm: Lương chồng dành tiết kiệm, lương vợ để chi tiêu, kết quả chồng nói một câu chết điếng