Tiền lương: Từ 2021, Nhà nước sẽ không can thiệp chuyện tiền lương của doanh nghiệp