Tiền lương: Yêu thì ghét thôi tập 13: Còn chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên, Du lại đánh nhau rồi bỏ việc