thuốc: Hàng ngàn hộp thuốc thần kinh giả bán sạch ngoài thị trường