Thực phẩm chức năng: Suy thận, uống thực phẩm chức năng xong nằm liệt một chỗ