Thủ tướng thăm New Zealand: Thủ tướng thăm New Zealand: Thúc đẩy hợp tác, nâng tầm quan hệ