Thủ tướng New Zealand: Thủ tướng New Zealand khẳng định chưa đính hôn