Thủ tướng Ardern: Thủ tướng New Zealand khẳng định chưa đính hôn