thư ký: Doanh số kỷ lục, đại lý Mercedes Benz thoát cảnh phụ thuộc hoa hồng