thủ khoa: Hòa Bình: Có thí sinh là thủ khoa trường quân đội không nhập học