thông tin sai sự thật: Bác bỏ những thông tin sai sự thật về nhân quyền tại Việt Nam