thời trang: Hết quần 5 phân, giờ sao Việt lại đổi sang mốt áo 'chẳng tày gang'