Thời tiết khắc nghiệt: Thiên tai ngày càng bất ngờ và cực đoan hơn, hậu quả khó lường trước được