Thời tiết khắc nghiệt: Những hình ảnh chứng minh mùa hè đúng thật là mùa sáng ninja, tối thướt tha