Thiếu tướng Hoàng Công Hàm phó tư lệnh: Tướng Cương: Vi phạm của tướng Hoàng Công Hàm phải 'nặng lắm mới bị kỷ luật cảnh cáo'