Thiếu Oxy: Lượng oxy trong hang Tham Luang đang giảm 15%