thi thể mất đầu: 'Anti vaccine': Khi có những đứa trẻ chết vì dịch bệnh thì người đau đớn hối hận là cha mẹ còn nhóm truyền bá thì 'lặn mất tăm'