thi qua môn Triết học: Nữ sinh viên đau khổ gào khóc vì được có 8 điểm môn Triết học