The Look Vietnam 2017: Vietnam Airlines báo lãi hơn 2.800 tỷ đồng trong năm 2017