thẻ đỏ: Nhân viên xã hội bị bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể ở Ấn Độ