thầy dạy lái xe: Thày dạy lái xếp điện thoại của học viên vào vạch kẻ đường