Tập thể dục: Người đàn ông tử vong bất thường ven quốc lộ khi đi tập thể dục