Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Lọc dầu Nghi Sơn đội vốn 3 tỷ USD: PetroViet Nam gặp thế khó