tăng động giảm chú ý: Cho con xem điện thoại nhiều giờ, mẹ Hà Nam chết đứng khi nghe BS phán