Tăng Chí Vĩ: Tăng Chí Vỹ từng cưỡng hiếp diễn viên nữ ngay trước ống kính