tắm nước lạnh: Nhân viên trung tâm y tế lãnh 7 năm tù vì chống phá nhà nước