Tài xế trả tiền lẻ: Tài xế lần đầu dùng tiền lẻ, trạm BOT Sông Phan rối loạn