tai nạn khi chơi trò chơi: Trung Quốc: Chết thảm vì chơi trò cảm giác mạnh bị tuột dây an toàn