tai nạn: Cha mẹ chết dưới bánh xe container, con cái ra rừng, ra rẫy ngủ