Hoàng Công Lương-Hoàng Công Lương: 'Bị cáo tha thiết mong được hưởng án treo'