biểu tình hong kong-Lãnh đạo Hong Kong thừa nhận thiếu sót, xin lỗi cư dân