Beckham-David Beckham được khắc tượng đưa lên... bàn thờ