Yêu cầu giải trình: Thủ tướng yêu cầu giải trình việc lấy 5.000 ha đất để làm sân bay Long Thành