Y học Việt Nam: Video: Xếp hàng xin chữ ở trường đại học đầu tiên của Việt Nam