xe ba gác: Bị 4 cọc tre dài ngoằng đâm xuyên người vẫn nói chuyện như thường