xả lũ: Diễn tập xả lũ khẩn cấp hồ Hoà Bình trong đêm