Vợ Xuân Bắc: Vợ Xuân Bắc gửi tâm thư kêu cứu đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước