ứng dụng miễn phí: Apple khai tử chính sách ứng dụng miễn phí trong tuần