Ứng dụng iPhone: Apple chấp nhận ứng dụng loại bỏ 'tai thỏ' cho iPhone X