Ứng dụng iPhone: Ứng dụng 'hack' ánh sáng trên camera của iPhone