UBND huyện mất trộm: UBND huyện mất trộm 1 khẩu súng, camera bị vô hiệu hóa