trung tâm thương mại: Lấy khủng bố 11-9 làm đề toán, trường học Mỹ phải xin lỗi