Trump: Trump chỉ thẳng mặt và đuổi phóng viên CNN ra ngoài